yükleniyor

blank

İSG Kurulları Eğitimi

Anasayfa » Eğitim » İSG Kurulları Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları ve Çalışma Prensipleri Eğitimi :

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatınca, elliden fazla işçi çalıştırılan ve altı aydan fazla süren işlerde, iş verenler İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturmakla yükümlüdür. İş sağlığı ve güvenliği kurulları ve çalışma prensipleri eğitimimiz sayesinde, katılımcılarımıza İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun nasıl oluşturulduğu, İSG kurulunun görev ve yetkilerinin neler olduğu, iç yönetmeliğin nasıl hazırlandığı ile ilgili temel bilgiler aktarılır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının etkin ve sistemli bir çalışma yürütmesinin alt yapısı oluşturularak, iş kazaları, meslek hastalıklarının ve işletmedeki olası tehlikelerin azaltılmasına katkıda bulunması amaçlanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları eğitimimizin sonunda, katılımcılar iş kanunu ve İş güvenliği yönetmelikleri doğrultusunda mevzuatlara uyarak İSG Kurulunu oluşturabilecek seviyeye geldikleri gibi, İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki temel bilgilerini artırarak, kurulun güvenlik önlemlerine yönelik daha bilinçli ve etkin çalışmasını sağlayabilen bilgi birikime sahip olurlar.

Eğitimin İçeriği:
İSG Kurulunun Görev Yetki ve Sorumlulukları
– İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun kurulması ve ilgili kriterler
– İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun oluşum ilkeleri
– İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kimlerden oluşur
– İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
– İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının temel ilkeleri
– İşveren ve işçilerin hak ve yükümlülükleri
– İş Kanunu ile ilgili yönetmeliklerin uygulama esasları

Sık Rastlanan İş Kazaları ve Tehlikeli Vakaların Nedenleri
– İş kazaları ve tehlikeli vakaların oluşum süreci ve nedenleri
– İş kazalarının ve tehlikeli vakalarının değerlendirme ve raporlama süreci
– İş kazalarında işveren, işveren vekili ve işçilerin sorumlulukları

Etkili İletişim Teknikleri ve Yetişkin Eğitimi İlkeleri
– Etkili iletişim teknikleri ve süreçleri
– Etkili iletişim iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında önemi
– Yetişkin eğitiminin özellikleri ve ilkeleri

Acil Durum Önlemleri
– Acil durum planlarının hazırlanmasının temel ilkeleri
– Acil durum ekiplerinin oluşum süreci
– Acil durum ekiplerinin eğitimi, görev ve sorumlulukları
– Acil durum tatbikatlarının uygulama esasları

İşyerine Ait Özel Riskler
– Fiziksel etmenler
– Kimyasal etmenler
– Mekanik etmenler
– Ergonomik etmenler

Eğitim sonunda:
Eğitim alan personele “İş Güvenliği Kurulları ve Çalışma Prensipleri Eğitimi” Katılım Sertifikası düzenlenecektir.
Eğitim sonunda düzenlenecek test sonuçları raporlanarak, şirket yetkililerine sunulacaktır.

Eğitim Süresi: 8 saat.
Katılımcı Sayısı: 10 kişi.(Tavsiye edilen)

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatınca, elliden fazla işçi çalıştırılan ve altı aydan fazla süren işlerde, iş verenler İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturmakla yükümlüdür.

İş sağlığı ve güvenliği kurulları ve çalışma prensipleri eğitimimiz sayesinde, katılımcılarımıza İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun nasıl oluşturulduğu, isg kurulunun görev ve yetkilerinin neler olduğu, iç yönetmeliğin nasıl hazırlandığı ile ilgili temel bilgiler aktarılır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının etkin ve sistemli bir çalışma yürütmesinin alt yapısı oluşturularak, iş kazaları, meslek hastalıklarının ve işletmedeki olası tehlikelerin azaltılmasına katkıda bulunması amaçlanmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği kurulları eğitimimizin sonunda, katılımcılar iş kanunu ve İş güvenliği yönetmelikleri doğrultusunda mevzuatlara uyarak İSG Kurulunu oluşturabilecek seviyeye geldikleri gibi, İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki temel bilgilerini artırarak, kurulun güvenlik önlemlerine yönelik daha bilinçli ve etkin çalışmasını sağlayabilen bilgi birikime sahip olurlar.
- İSG Kurulunun Görev Yetki ve Sorumlulukları
- İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
- Sık Rastlanan İş Kazaları ve Tehlikeli Vakaların Nedenleri
- Etkili İletişim Teknikleri ve Yetişkin Eğitimi İlkeleri
- Acil Durum Önlemleri
- İşyerine Ait Özel Riskler
Eğitimimize tavsiye edilen katılımcı sayısı 1 grupta en fazla 10 kişidir.
Eğitim alan personele İş Güvenliği Kurulları ve Çalışma Prensipleri Eğitimi Katılım Sertifikası düzenlenecektir.

Eğitim sonunda düzenlenecek test sonuçları raporlanarak, şirket yetkililerine sunulacaktır.
İş sağlığı ve güvenliği kurulu yedi kişiden oluşmaktadır;

1) İşveren veya işveren vekili,
2) İş güvenliği uzmanı,
3) İşyeri hekimi,
4) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
5) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,
6) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
7) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.
Kurul üyeleri; yönetmelikte kurula verilen görev ve yetkilerin neler olduğu, bu görevlerle ilgili yapılacak çalışmaların sistemi, plan ve programı ile yapılacak işlerde kimlerin hangi faaliyetlere ne kadar katkı sağlayacağı hakkında bilgilendirilirler.

İşyerinde özellikle iş sağlığı ve güvenliği açısından uyulması gereken kural ve tedbirler, kurulun yetkisine ve mevzuatta çizilen temel esaslara aykırı olmamak kaydıyla belirlenir.

Ayrıca, kurul üyeleri işyerinde hazırlanan iç yönergede yer alan hususlara dair bilgilendirilir.
Kurul, faaliyetlerini 6331 sayılı kanuna, kanunun alt düzenlemelerine ve ilgili diğer ulusal mevzuat ve standartlara uyumlu olarak yürütür.

Faaliyet alanındaki konuları kapsayan mevzuat ve standartlar kurul üyelerine anlatılır.

Kurul, özellikle mevzuata kolaylıkla ulaşabileceği bir yöntem geliştirir.
Madde 11 de belirtildiği gibi;

- Kurullar, yapacakları tekliflerde, bulunacakları tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda işyerinin durumunu ve işverenin olanaklarını göz önünde bulundururlar.

- Kurul üyeleri, görevleri nedeniyle işyerlerinin yapım ve üretim teknikleri, ticari sırları ve ekonomik durumları hakkında gördükleri ve öğrendiklerini gizli tutmak zorundadırlar.

- Kurullar, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerine işyerlerinde yapacakları teftiş ve incelemelerde kolaylık sağlamak ve yardımcı olmakla yükümlüdür.

DİĞER EĞİTİMLERİMİZ

E-Bülten