yükleniyor

blank

İş Güvenliği Uzmanı

Anasayfa » Blog » İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı ; iş sağlığı ve iş güvenliği konularında görev yapmak üzere donanım sahibi tüm teknik disiplindeki çalışanlar iş güvenliği uzmanı olarak görev yapabilir.

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur ?

İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimlerini veren, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler iş güvenliği uzmanlığı eğitimleri verirler.

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen kurumlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılıp konu hakkında yeterli bilgi ve donanım elde edilir. Daha sonra İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak, ya da yaptırılacak sınavda başarılı olanlar, ÇSGB tarafından düzenlenen iş güvenliği uzmanlığı belgesi alırlar.

İş Güvenliği Uzmanı olmak isteyen mesleki yeterliliğe sahip kişiler “C sınıfı iş güvenliği uzmanı” olarak başlamak zorundadırlar. İlgili bölümlerden mezun olanlar, İSG Yüksek Lisans eğitimi almaları halinde direkt B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına katılabilirler.​

İzmir İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası

Mühendislik, mimarlık, teknik öğretmenlik ve fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji bölüm mezunları ile İSG ön lisans mezunları, Sarızeybek İSG gibi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında 90 saat Senkron (canlı uzaktan) – 90 saat a-senkron uzaktan eğitim (180 saat teorik) ve 40 saat pratik eğitimin ardından iş güvenliği uzmanı olabilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarına katılıyor. ​

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

Sarızeybek İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Merkezi gibi ; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tarafından yetki almış, İş Sağlığı Güvenliği Eğitim Kurumlarından;

 • 90 saat uzaktan canlı (senkron) eğitim (15 Gün)
 • 90 saat uzaktan (a-senkron) eğitim (15 Gün)
 • 40 saat uygulamalı eğitim (5 gün staj)

eğitim alarak İş Güvenliği Uzmanı olabilirsiniz.

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Başarısı

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı; yılda iki kez düzenlenen ve 50 sorunun sorulduğu, 35 ve üzeri sayıda soruya doğru cevap vererek 70 puan ve üzerinden başarı elde etmek gerekir. ​

Bu şartları yerine getirenler başarılı sayılarak C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olurlar. ​ Yeni istihdam imkanından yararlanmak isteyenler, alacakları eğitimi başarıyla bitirmeleri halinde İş Güvenliği Uzmanı olmaya hak kazanıyor.

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti

İzmir Sarızeybek İş Sağlığı ve İş Güvenliği olarak iş yerinizde görevlendirmiş olduğumuz İş Güvenliği Uzmanlığı hizmetimiz şu şekilde olacaktır;

A) İşverene Rehberlik;

 • İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak,
 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek,
 • İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak,
 • İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmaktır.

B) Risk Değerlendirmesi;

 • İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmaktır.

C) Çalışma Ortamı Gözetimi;

 • Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek,
 • İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmektir.

D) Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt;

 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek,
 • Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde hazırlamak,
 • Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek,
 • Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek,
 • Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG katibe bildirmektir.

E) İlgili Birimlerle İşbirliği;

 • İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak,
 • Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak,
 • Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,
 • Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmaktır.
Tehlike Sınıfınıza Uygun Tecrübeli İş Güvenliği Uzmanlarımızla Neler Yapabilirsiniz?
 1. Risk Değerlendirmesi yapmak,
 2. Acil Durum Planı hazırlamak,
 3. İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek,
 4. İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek,
 5. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak,
 6. Yıllık Çalışma ve Eğitim Planı hazırlamak,
 7. İşverene iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,
 8. Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak,
 9. Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak,
 10. İç Yönetmelik hazırlamak,
 11. Çalışma talimatları hazırlamak,
 12. İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek,
 13. Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin çalışma ve depolanma şartlarını belirlemek,
 14. Kimyasal maddelerin çalışma ve depolanma şartlarını belirlemek,
 15. Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak,
 16. Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak,
 17. Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,
 18. Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek,
 19. Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek,
 20. İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek,
 21. Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek,
 22. Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmektir.

İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri Nelerdir? ​

(1) İş Güvenliği Uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. ​

(2) İş Güvenliği Uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihlallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. ​

(3) (Değişik:RG-30/4/2015-29342) İş güvenliği uzmanı, işverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati tehlike arz edenleri, belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler. ​

(4) İş Güvenliği Uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile 9 uncu maddede belirtilen hususlara ait faaliyetlerini, işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar. ​

İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri Nasıldır ? ​

(1) İş Güvenliği Uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika

b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika ​

(2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir. ​

(3) Tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir. ​

(4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 250 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 250 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir. ​

(5) İş Güvenliği Uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz. ​

(6) İş Güvenliği Uzmanları tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamaz.

E-Bülten