yükleniyor

blank

İşyeri Hekimi

Anasayfa » Blog » İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi ; personellerin sağlık raporlarını düzenleyerek çalışanların işyeri ortamında sağlık gözetimi yapılmasını sağlar. İşyerindeki risk değerlendirmesi çalışmalarına katılır, İş güvenliği kurullarında toplantılara eşlik eder.

İş Güvenliği Hekimi Bulundurma Zorunluluğu Nedir?

01-50 arası çalışanı olan firmalarda; Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan tüm iş yerlerine  01 Ocak 2014 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Az Tehlikeli sınıfta yer alan tüm iş yerlerinde  ise 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

50 ve üzeri çalışanı olan firmalarda; Tehlike sınıfı fark etmeksizin Az Tehlikeli Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan tüm iş yerlerine 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

İşyeri Hekimliği Kurslarına Kimler Katılabilir?

İşyeri Hekimi olarak Türkiye’deki tıp fakültelerinden ya da yurt dışındaki tıp fakültelerinden mezun olup, YÖK’ten denkliğini almış ve diploması Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış hekimler katılabilir.

İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimini Kimler ya da Hangi Kurumlar Verir?

İşyeri Hekimleri, İş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseler bu eğitimleri verebilir.

İşyeri Hekimlerinin Görevleri Nelerdir?

SARIZEYBEK İSG bünyesinde çalışan İş Yeri Hekimlerimizin Görevleri ise şu şekildedir;

 1. a) İş Yeri Hekimlerinin Temel Görevleri;
 • İşe giriş esnasında, çalışanın uygun işe yerleştirilmesinin sağlanması, sağlık tehlikeleri açısından uygun çalışanların belirlenmesi ve işe yeni başlayanların sağlıklı, güvenli ve mevzuata uygun çalışma koşullarında çalışmasının sağlanması,
 • İşin yapısı ve doğal süreci esnasında, kullanılan maddelerden ve/veya mekanlardan kaynaklanan sebepler nedeniyle çalışanlarda meydana gelebilecek meslek hastalıklarının, henüz etkileşim olmadan ortaya çıkması amacıyla periyodik tahlil, tetkik ve muayenelerinin yapılması,
 • Hem işe giriş hem de periyodik kontrol ve muayenelerinin ve sürekli izlenmesinin yapılandırılabilmesi için işletmenin bütününde sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi ve sağlık risklerinin değerlendirilmesi amacıyla sürekli gözlem ve incelemeler yapılması,
 • İş yeri ortamı ve zararlılarla ilgili ölçüm ve analizlerin planlanması, sonuçların değerlendirilmesi ve sürekli takibi,
 • İşe giriş ve periyodik muayeneleri, ayaktan tanı ve tedavi hizmetleri, iş yeri ortamı gözlem ve analizleri vs. faaliyetler nedeniyle elde edilen verilerin analizi, kayıt ve istatistiksel değerlendirme yöntem ve araçlarını kullanarak iş sağlığı sorunlarının sıklık ve yaygınlıklarının tanımlanması,
 • Çalışanlara; iş yerindeki olası sağlık zararlarından korunma, güvensiz davranışlardan kaçınma ve sağlığın olumlu yönde geliştirilmesi amacıyla gerekli bilgi ve becerilerinin kazandırılması,
 • Çalışanların işletme dışında ki hayatlarına yönelik gerekli bilgilerin sağlanması, kimi özel sorunların tanımlanması ve gerektiğinde araştırmalar yapılması,
 • Yürütülen iş yeri sağlık hizmetlerinin miktar ve kapsamının, koruyucu-önleyici hekimlik faaliyetlerinin bulgularıyla, sonuçlarının işletme yönetimine ve yasal gereksinimlere uygun olarak bölge çalışma müdürlüklerine raporlanmasıdır.
 1. b) İşe Giriş Muayenelerinin Yapılması ve Tamamlanması;
 • İş yeri hekimlerimiz işe giren her işçiye oluşturdukları prosedürlere göre gerekli muayeneleri yapar ve işe uygunluklarını belgelerler.
 • Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilerin periyodik muayenelerini yaparak mesleki hastalıklarına yönelik gerekli sağlık gözetimlerini yaparlar.
 • Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlerler.
 • Gerektiğinde Portör Muayenelerini yapılmasını ve tamamlanmasını sağlarlar.

İşyeri Hekimliği Sertifikalarının Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

İşyeri Hekimliği belgesi sahibi olan kişilerin, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur. Bu eğitimin süresi 30 saatten az olamaz.

Türk Tabipleri Birliğinden Alınan İşyeri Hekimliği Sertifikası Geçerli Midir?

16.12.2003 tarihinden önce TTB tarafından verilen işyeri hekimliği belgeleri geçerlidir. 16.12.2003 tarihinden sonra TTB tarafından verilen işyeri hekimliği belgeleri ise 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Geçici Madde 5’e göre mevcut işyeri hekimliği sertifikalarını bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde Bakanlıkça düzenlenecek belge ile değiştirmeleri şartıyla geçerlidir.

SARIZEYBEK İş Sağlığı ve Güvenliği olarak birlikte çalıştığımız firmalara verdiğimiz İşyeri Hekimliği Hizmeti hakkında daha detaylı bilgi almak için;

https://www.sarizeybekosgb.com/is-yeri-hekimligi-hizmeti/  bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

E-Bülten